Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

 

Rozpočtový výhled gymnázia na roky 2024 - 2026.

Č. j. GP 627/2024

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

 

1/ Oficiální název

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 108 029 310

 

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Gymnázium, Praha 4, Písnická 760, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 a sídlí na adrese Písnická 760, 142 00 Praha 4. Zřizovací listina je ze dne19. 6. 2014 a nabyla účinnosti 1. 9. 2014.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

 

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

 

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Písnická 760, 142 00 Praha 4

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitel, zástupce ředitele.

 

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 241 712 754 (ústředna)

e-mail: info%z%gpisnicka.cz

 

Kontakty na vedení školy - viz www.gpisnicka.cz

 

Pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Eva Šmídová, mob.: 731 609 403

e-mail: consultant%z%moore-czech.cz

 

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránkywww.gpisnicka.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Písnická 760, 142 00 Praha 4

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk.

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresainfo%z%gpisnicka.cz

 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: h9zyedn

 

5/ Případné platby lze poukázat

Č. depozitního účtu žáků 6003705011/5500 u Raiffeisen Bank – platby za školní akce (exkurze, zájezdy, apod.)

Č. účtu školy 6003705003/5500 u Raiffeisen Bank

 

6/ IČO

604 449 16

 

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy
 • Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde

 

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě u hospodářky školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v kanceláři školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách: www.gpisnicka.cz.

 

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v kanceláři školy a na webových stránkách školy www.gpisnicka.cz.

 

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

 

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný
1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný
2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný
2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný
3,00 Kč/A3

 2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně
2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách
2,50 Kč/A4

3. Vyhotovení stejnopisu

Stejnopis vysvědčení (ročníkové, maturitní)
100,00 Kč/1ks

4. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

5. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace.

6. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu
250,00 Kč/hod.

7. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

8. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 

13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

 

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy www.gpisnicka.cz.

 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.