Školní řád

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

   1. Žádný žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého života nebo fyzickým, psychickým či rasovým útokům na svou osobu.

    Žáci a studenti mají právo:
    a) na vzdělávání, na svobodu myšlení
    b) na informaci o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
    c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
    d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
    e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
    f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
    g) na ochranu před psychickým a fyzickým násilím a nedbalým zacházením.

   2. Každý žák a student je povinen:
    a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat...

Kompletní znění školního řádu naleznete v příloze.