Archiv

Sdělení - zveřejnění seznamu kandidátů voleb do školské rady, které se uskuteční 20. 4. 2023

V souladu s článkem II. Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 ze dne 2. 2. 2023, oznámili do 9. března 2023 do 15.00 hod. kandidaturu zákonní zástupci uvedení v přiloženém dokumentu.

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2022 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 25. 8. 2022 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Stanovení termínů ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Ředitel školy stanovil dne 21. 6. 2022 termíny ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2022 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 6. 2022 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 4. 4. 2022 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2022.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2022 - jaro

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 23. 3. 2022 místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 24. 1. 2022 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2022 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2022

Ředitel školy stanovil dne 10. 1. 2022 termíny zkoušek PČ MZ 2022 – jaro a v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i způsob záznamu vytvářeného textu PP MZ 2022.

Sdělení k volbám do školské rady - výsledky voleb 2021

Dne 11. 11. 2021 proběhly volby členů Školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty. Protokol z voleb naleznete v příloze.

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Informace o zajištění voleb do školské rady 2021

V souladu s § 167, odst. (4) zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a s Volebním řádem pro volby členů školské rady – Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 v platném znění zřídil statutární zástupce školy ke dni 6. 2. 2020 tříčlenný přípravný výbor, který zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2022

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 21. 9. 2021 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021 – 2022.

Termín zkoušek PČ MZ - podzim 2021

V souladu s §2, odst. 7 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) stanovil dne 25. 8. 2021 ředitel školy termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období na 1. 9. 2021.

Jmenování členů ZMK - podzim 2021

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky MŠMT ČR číslo 177/2009 Sb. ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem XXX. OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) jmenoval dne 25. 8. 2021 ředitel školy místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2020 - 2021.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Oznámení pověřence

Oznámení pověřence