Výchovný poradce

Činnost výchovného poradce

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží — prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence sociálně patologických jevů - rizikového chování (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek, kyberšikany)
  • odborná podpora při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • odborná podpora při práci se žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
  • zmírňování důsledků zdravotního postižení
  • vhodná volba dalšího vzdělávání a profesního uplatnění — kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci pro žáky i jejich rodiče, sledování legislativy a spolupráce s vysokými školami
  • zabezpečení poskytování poradenských služeb ve spolupráci s vedením školy, s metodikem prevence, s učiteli a dalšími pracovníky školy ve spolupráci se ŠPZ a dalšími institucemi

PaedDr. Vanda Nemčoková

výchovná poradkyně školy

kabinet č. 1 (pavilon A, přízemí, vlevo)
tel.: 241 712 754 linka 26
e-mail: vych.poradce%z%gpisnicka.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 13:30 - 14:30 a po předchozí domluvě


se školou spolupracuje psycholožka

Mgr. Iva Koňaříková

Pedagogicko-psychologická poradna
Barunčina 11
143 00 Praha 4
tel.: 777 143 006 nebo 241 772 412
e-mail: konarikova%z%ppp-modrany.cz