Školská rada

Školská rada Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 je zřízena a pracuje dle ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů. Funkční období je 3 roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (Rada hl. m. Prahy), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Seznam členů školské rady (pro období 1. 4. 2023 až 31. 3. 2026)

zástupci pedagogů:

  • Mgr. Dana Hrušková (předsedkyně školské rady)
  • Mgr. Jiří Výborný (místopředseda školské rady)

zástupci rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) a zletilých žáků a studentů:

  • MUDr. Daniel Groh, Ph. D., lékař
  • František Marhoun, IT manažer

zástupci zřizovatele:

  • PhDr. Petr Kučera, zastupitel MČ Praha 4
  • Petr Šula, místostarosta MČ Praha 12

Náměty a připomínky ke školské radě můžete zasílat její předsedkyni na e-mail dana.hruskova%z%gpisnicka.cz


Vážení rodiče, studenti,

v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem pro volby členů školské rady (Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 zřídil dne 1. 2. 2023 tříčlenný přípravný výbor k zajištění voleb do školské rady.


Dne 20. 4. 2023 proběhly volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

Protokol z voleb naleznete v příloze.

Do školské rady byli zvoleni

  • MUDr. Daniel Groh, Ph. D., lékař
  • František Marhoun, IT manažer

Ve dnech 21. a 22. 3. 2023 proběhly volby zástupců pedagogů do školské rady.

Protokol z voleb naleznete v příloze.

Do školské rady byli zvoleni

  • Mgr. Dana Hrušková
  • Mgr. Jiří Výborný

Zápis z 3. zasedání školské rady GP dne 11. 6. 2024.

Zápis z 2. zasedání školské rady GP dne 10. 10. 2023.

Zápis z 1. zasedání školské rady GP dne 13. 6. 2023.

Jednací řád školské rady GP 2023.

Protokol z voleb členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

Zápis z jednání přípravného výboru dne 19. 4. 2023.

Sdělení - zveřejnění seznamu kandidátů voleb do školské rady, které se uskuteční 20. 4. 2023.

Protokol z voleb zástupců pedagogů do školské rady.

Informace o zajištění a vyhlášení voleb do školské rady.

Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady.