Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem k počtu uchazečů v 1. kole škola NEBUDE pořádat další kola přijímacího řízení!

Do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023 škola obdržela:

čtyřleté studium

126 přihlášek

osmileté studium

260 přihlášek

Pro příjem přihlášek byla kancelář školy otevřena:

od 1. 2. do 1. 3. 2022:

pondělí a úterý 7:45 – 10:45 hod. 12:00 – 16:00 hod.
středa a čtvrtek 7:45 – 10:45 hod. 12:00 – 15:30 hod.
pátek 7:45 – 10:45 hod. 12:00 – 13:00 hod.

V pátek 4. 2. 2022 byla budova i kancelář UZAVŘENA!!!

 
Na základě četných dotazů uvádíme také výsledky žáků přijatých ke studiu v předchozích letech:

4-leté studium (79-41-K/41 Gymnázium):

V minulém roce bylo do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium přijato na odvolání 31 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč získal 52 bodů a umístil se na 60. pořadí z celkového počtu 69 uchazečů.
 
Rok Body  
  M ČJ Celkem  
2019 21 35 37 93 první přijatý
18 27 28 73 poslední přijatý
2020 22 28 45 95 první přijatý
18 17 32 67 poslední přijatý
2021 12 47 48 107 první přijatý
6 25 21 52 poslední přijatý
 

8-leté studium (79-41-K/81 Gymnázium):

V minulém roce bylo do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium přijato na odvolání 31 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč získal 80 bodů a umístil se na 67. pořadí z celkového počtu 219 uchazečů.
 
Rok Body  
  M ČJ Celkem  
2019 22 32 42 96 první přijatý
20 35 30 85 poslední přijatý
2020 24 37 46 107 první přijatý
22 35 37 94 poslední přijatý
2021 12 50 50 112 první přijatý
10 37 33 80 poslední přijatý

Další důležité informace:

 

Nabídka studijních oborů:

1. 79-41-K/41
Gymnázium pro žáky po 9. třídě ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku nižšího gymnázia)
budeme otevírat 1 třídu (30 žáků)
2. 79-41-K/81
Gymnázium pro žáky z 5. třídy ZŠ
budeme otevírat 1 třídu (30 žáků)

Přijímací zkoušky:

Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů – jednotná přijímací zkouška (CERMAT) - z matematiky a z českého jazyka a literatury

Přihlášky ke studiu:

  • Přihlášky ke studiu se odevzdávají do kanceláře školy nejpozději 1. března 2022.
  • Uchazeči mohou podat dvě přihlášky na dvě různé školy. Přijímací zkoušky vykonávají uchazeči na obou školách, přičemž se jim pro přijímací řízení na obou školách započte u každého z testů pro jednotnou zkoušku lepší výsledek.

Přihlášku si můžete vytisknout z tohoto odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss 

Přihláška musí být vytištěna oboustranně na jednom listu papíru!!!

 

Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělávání:

Přihlášku vyplňte čitelně, hůlkovým písmem!

 

první strana:

Příjmení uchazeče:
povinný údaj
Rodné příjmení:
uveďte pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího
Jméno:
povinný údaj
Místo narození:
povinný údaj,je nutné uvést město, zemi pouze v případě, že se uchazeč narodil jinde než v ČR
Státní občanství:
uveďte stát
Datum narození:
povinný údaj
Rodné číslo:
povinný údaj, nevyplňují pouze cizinci, kterým RČ nebylo přiděleno
Adresa trvalého pobytu:
povinný údaj
Adresa pro doručování písemností:
uveďte, pouze pokud se písemnosti nezasílají na adresu trvalého pobytu, máte-li datovou schránku, uveďte ji
Doporučení školského poradenského zařízení:
povinný údaj – nehodící se škrtněte. V případě, že se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, musí být k přihlášce přiloženo doporučení školského poradenského zařízení
Kontakt na zákonného zástupce:
povinný údaj
Kontakt na uchazeče:
povinný údaj
Název a adresa střední školy:
uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu na škole uvedené na 1. místě a v 2. termínu na škole uvedené na 2. místě.
Pokud jsou uvedeny dvě školy, uvádí se tyto školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Ročník SŠ:
nevyplňujte (uvádí se v případě podání přihlášky do vyššího ročníku)
Jednotná zkouška:
nevyplňujte
Termín školní přijímací zkoušky:
nevyplňujte (na naší škole není)
Datum a podpis uchazeče:
povinný údaj
Zákonný zástupce uchazeče:
povinný údaj, zákonný zástupce, kterému bude zasílána pozvánka, ev. Rozhodnutí, vyplní jméno a příjmení a uvede datum narození, připojí podpis. Adresu trvalého pobytu vyplní pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče.
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:
potvrzení od lékaře nevyžadujeme

druhá strana:

IZO školy:
povinný údaj, resortní identifikátor školy, ze které se uchazeč hlásí ke studiu, je uvedený na vysvědčení.
Chování a prospěch uchazeče ze školy – opis klasifikace:
  • Uchazeči o čtyřleté studium doloží výsledky z 8. a 9. třídy (posledních dvou ročníků předchozího studia).
  • Uchazeči o osmileté studium doloží výsledky ze 4. a 5. třídy.
  • Dle § 51 odst. 3 školského zákona je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu.
Razítko a podpis ředitele školy: povinný údaj pro potvrzení klasifikace

Uchazeči mají také možnost doložit jako přílohu přihlášky ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení a v tomto případě nemusí být na přihlášce razítko a podpis ředitele ZŠ.