• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Společenské vědy

  Úvod


  predm-spv.gif, 23kB

  Na nižším stupni osmiletého gymnázia se vyučuje předmět "Výchova k občanství" (VO), ve kterém se žáci seznamují např. se společností, s jejími principy a hodnotami, s mezilidskými vztahy, s poznatky o fungování státu, hospodářství a práva.
  Hodinová dotace: 1 hodina týdně (prima, sekunda, tercie) nebo 2 hodiny týdně (kvarta).


  Na vyšším stupni a v rámci čtyřletého studia na něj navazuje předmět "Občanský a společenskovědní základ (OSZ)". Studenti se postupně seznamují se základy psychologie, sociologie, ekonomie, práva, politologie, filosofie a etiky. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou žáci rozšířit poznatky ve společenskovědních seminářích.
  Hodinová dotace: 2 hodiny týdně (všechny ročníky).

  Učebnice a literatura

  Proběhlé akce

  Školní rok 2013/2014

  Školní rok 2012/2013

  Školní rok 2011/2012

  Školní rok 2010/2011

  Školní rok 2009/2010

  Vyučující

  Mgr. Jiří Výborný (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Dalibor Bátrla
  PaedDr. Vanda Nemčoková