• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Hudební výchova a hudební obor

  Wolfgang Amadeus Mozart

  Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně č.17. V primě a sekundě pracují společně celé třídní kolektivy,
  od tercie se třídy dělí na skupiny. Od kvinty (a 1.A) se stává hudební obor stejně jako výtvarná výchova volitelným předmětem, přesněji si studenti vyberou mezi hudebním oborem a výtvarnou výchovou.

  V hodinách se studenti věnují převážně praktickým činnostem – intonaci, sluchové a rytmické výchově, zpěvu a poslechu hudby, v nižších ročnících si kromě toho osvojí základy hudební teorie a ve vyšších ročnících získají přehled o významných etapách dějin hudby. K tomu přispívají také příležitostné návštěvy koncertů, muzeí a výstav s hudební tematikou.

  Zhruba třicetičlenná skupina zájemců pravidelně navštěvuje kvalitní výchovné koncerty organizované Českou filharmonií.

  Vyučující hudební výchovy

  PaedDr. Nina Nováková (vedoucí předmětové komise)

  Studenti všech věkových skupin každoročně nacvičují program
  Školní akademie.

  Školní vánoční akademie - ukázka Školní vánoční akademie - ukázka Školní vánoční akademie - ukázka Školní vánoční akademie - ukázka