• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Dějepis

  symbol předmětu

  Předmětová komise dějepisu patří v oblasti doplňkových programů k těm nejagilnějším již po několik let. Soutěže, projekty, konference, besedy, exkurze, výstavy a dějepisná nástěnka, to vše charakterizuje činnost této nepočetné sekce.

  Školní rok 2012-2013

  Výuka dějepisu jinak!

  25. dubna 2013 jsme vyrazili do Takonína u Benešova na Pěnkavův dvůr dozvědět se o době Rudolfa II. Nejdříve jsme shlédli představení císaře samotného v podání pana Pěnkavy, který nám přiblížil dobu své vlády. Líbili se nám nejen dobové kostýmy, ale i umění rytířů v jízdě na koni s použitím různých zbraní.
  Poté jsme si prohlédli sbírku mučících nástrojů a naučili jsme se řemeslům, jako například vyrábět šindele. Rovněž jsme si vyzkoušeli i umění tesařiny a provaznictví. Také jsme měli možnost vidět vojenské helmy a spoustu zbraní z různých historických dob.
  Provázelo nás hezké slunečné počasí a obraz středověké vesnice dokreslila i zvířata chovaná v ohradě. Tuto exkurzi, jako jinou formu výuky, jsme si užili a rozhodně se rádi do Takonína vrátíme znovu.
  podívejte se na Fotogalerii

  Školní rok 2011-2012

  Dějepis hrou-Doba Karla IV. v Takoníně u Vlašimi

  Dne 26.4. se studenti 2.A a sexty vydali do Pěnkavova dvora v Takoníně u Vlašimi. Ve chvíli, kdy prošli branou dvora, ocitli se v době Karla IV. Nejdříve viděli představení zobrazující život Karla IV. ve velice vtipném podání. Do představení byli zapojeni i naši studenti, a díky tomu se všichni ještě více vžili do děje. Po představení měli všichni možnost prohlédnout si ložnici Karla IV. , dobové oblečení, rytířskou zbroj ap.
  Pro pražské obyvatele byla obzvláště zajímavá zvířata. Studenti byli nadšení z koně, koziček a aktivit, které si mohli vyzkoušet- např. zpracování lnu, mletí mouky na ručním mlýnku, otesávání trámu, praní na valše, hru historických kuželek a mnoho dalšího.
  Exkurze se všem velice líbila, byla to skutečná výprava do historie.

  Dcery 50. let-beseda

  Beseda je velice zajímavou a pro studenty přitažlivou formou, jak přiblížit ne tak dávnou historii našeho státu. A tak 1. prosince 2011 navštívily naši školu dvě dámy: Jaroslava Matoušková a Alena Voříšková z občanského sdružení "Dcery 50. let".Více o besedě si přečtěte zde.

  Školní rok 2010-2011

  Beseda s Pavlem Pecháčkem

  "Jen málokdo z nás může v budoucnosti zažít tolik jako pan Pavel Pecháček, host besedy, která byla pořádaná poslední listopadový den na Gymnáziu Písnická...." Více o besedě si přečtěte zde.

  Školní rok 2009-2010

  Ve školním roce 2009 - 2010 se činnost dějepisné sekce zaměřila především na 20. výročí Sametové revoluce. Studenti kvarty výtvarně zpracovali dané téma a nástěnka v hlavní vstupní chodbě připomínala všem studentům toto výročí. Studenti vyššího stupně gymnázia zhlédli 13.listopadu vynikající dokument ČT ve Village Cinemas s názvem Tenkrát, jenž i později narozeným srozumitelně přiblížil listopadové dny roku 1989.

  Festival "Mene Tekel"

  Další významnou aktivitou,zvláště studentů dějepisného semináře, byla účast na festivalu "MeneTekel." V Kongresovém centru UK se studenti zúčastnili mezinárodního projektu proti totalitě. Kromě zahraničních hostů měli příležitost seznámit se s Mudr.Naděždou Kavalírovou, předsedkyní Konfederace politických vězňů. Následně se studenti zúčastnili projekce filmu Uvězněný národ, který dokumentoval situaci politických vězňů v Albánii. Promítání bylo spojeno s besedou s Tomorem Aliko(vězeň, aktivista v boji za lidská práva).

  Téma "Holocaust"

  Měsíc leden byl věnován vzpomínce na holocaust. V hodinách dějepisu vyučující připomenuli hrůzy války páchané na Židech. Jiným projevem úcty k zemřelým byla již tradiční účast studentů děj. semináře v soutěži Daniel . Ze všech prací byl vytvořen sborník a ty nejlepší reprezentovaly gymnázium na oficiálním setkání studentů, pracovníků Židovského muzea a významných hostů. Student Robert Keil ze septimy získal 2.místo a diplom převzal od kardinála Vlka. Studenti Jiří Dadák ze 4. A, Veronika Havlenová a Hana Vernerová z oktávy obdrželi čestná uznání.

  Další akce a úspěchy studentů

  Ve spolupráci se sekcí českého jazyka se vybraní studenti zúčastnili vzpomínkového večera k výročí narození E. Beneše a k výročí atentátu na R. Heydricha. Promítnutí filmu Protektor bylo spojeno s besedou, jedním z hostů byl například A. Lustig. Pro žáky sekundy byla uspořádána exkurze do Kutné Hory - perly středověkých měst Na organizaci akce se podíleli studenti septimy a 3. A, kteří byli mladším studentům průvodci po vybraných památkách města. Studenti 1. A pátrali po krásách Hradu a studenti tercie se aktivně zapojili do soutěže "Po krásách Pražského hradu". Nejlepší řešitelka školního kola E. Kotásková se zúčastnila druhého kola přímo na Hradě a svými znalostmi o něm získala ocenění.

  Do programu dějepisného semináře septimy a 3.A byla zařazena i exkurze do Muzea hl. města Prahy. V tomto školním roce byla navázána spolupráce i se sekcí jazyků.Evropský den jazyků jsme pojali formou výuky dějepisu v anglickém jazyce. Například kvarta tímto způsobem zvládla téma první světové války, sexta besedovala o historii i současnosti Afriky. Celá škola zhlédla film s historickou tematikou Královna, rovněž v anglickém jazyce.

  I letos jsme se zapojili do soutěží typu dějepisná olympiáda, kde nás reprezentovali studenti tercie a kvarty v obvodním kole. V soutěži Komenský a my uspěl student L. Aldorf z oktávy s esejí na téma člověk faber a získal v této celorepublikové soutěži 2. místo. V rámci SOČ nás reprezentovaly dvě práce studentů - J. Kuby ze septimy a D. Liguše ze 4. A v obvodním kole. Počátkem června odjeli žáci sekundy na exkurzi do Příbrami. Seznámili se zde s historií hornictví,navštívili několik dolů, hornické muzeum a také poutní místo Svatá Hora. I letos pokračovaly Příběhy bezpráví. Koncem června si studenti kvarty ozřejmili životní osudy Milady Horákové. Zhlédli dokument a besedovali o zločinech proti lidskosti.

  Vyučující dějěpisu

  Mgr. Dana Hrušková (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Dalibor Bátrla
  PhDr. Květoslava Humhalová, CSc.
  Mgr. Jiří Výborný

  Seminární práce, studijní texty