• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Školní řád

  I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

  1. Žádný žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého života nebo fyzickým, psychickým či rasovým útokům na svou osobu.

   Žáci a studenti mají právo:
   1. na vzdělávání, na svobodu myšlení
   2. na informaci o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
   3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
   4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být
    do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
   5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
    jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
   6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

  1. Každý žák a student je povinen:
   1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat...

  Kompletní znění školního řádu v   dokumentu PDF