(rozvrh platn od 1. 10. 2018)

Gymnzium, Praha 4, Psnick 760  sekunda (V2.)  (Btrla Dalibor (B), . 8)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
14:00-14:45

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:25-17:10

 
P
o

 

IKT (1)
Hm
(IKT)

MA (1)
Vl

D
B

P
Sr
(F)

F
Ra

JL
Ne

       

MA (2)
Vl

IKT (2)
Hm
(IKT)

 

t

 

HV
No
(.17)

MA
Vl
(.26)

TV (Dv)
Chl
(VT)

JL
Ne

AJ (1)
Nu

         

TV (Hoi)
M
(MT)

NJ (2)
Se
(.17)

 
S
t

 

P
Sr
(.23)

TV (Dv)
Chl
(MT)

Ch
So
(.23)

MA
Vl

AJ (1)
Nu

VO
B

A: Ch (1)
So
(.25)

A: Ch (1)
So
(.25)

   

TV (Hoi)
M
(VT)

AJ (2)
Po
(.17)

B: Ch (2)
So
(.25)

B: Ch (2)
So
(.25)

 

t

 

JL
Ne

NJ (1)
t

Z
Ex
(.10)

MA
Vl

D
B
(.19)

AJ (1)
Nu

       

AJ (2)
Po
(.11)

AJ (2)
Po
(.16)

 
P

 

VV
Da
(.26)

VV
Da
(.26)

JL
Ne

F
Ra
(F)

NJ (1)
t

AJ (1)
Nu
(.16)

       

NJ (2)
Se
(. 2)

AJ (2)
Po

Zpracovno v systmu Bakali