(rozvrh platn od 6. 11. 2017)

Gymnzium, Praha 4, Psnick 760  prima (V1.)  (Btrla Dalibor (B), . 8)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
14:00-14:45

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:25-17:10

 
P
o

 

IKT (1)
Hm
(IKT)

AJ (1)
M
(.12)

NJ (1)
t

P
S
(.23)

JL
Ne

MA
Vl

       

AJ (2)
Po
(.16)

IKT (2)
Hm
(IKT)

NJ (2)
Se
(. 4)

 

t

 

AJ (1)
M
(.16)

HV
No
(.17)

MA
Vl

Z
Ex
(.10)

TV (Dv)
Chl
(MT)

F
Ra

A: F (1)
Ra
(F)

A: F (1)
Ra
(F)

   

AJ (2)
Po

TV (Hoi)
S
(VT)

B: F (2)
Ra
(F)

B: F (2)
Ra
(F)

 
S
t

 

 

P
S
(.26)

D
B

JL
Ne

VV
Da
(.19)

VV
Da
(.19)

       

 

t

 

F
Ra
(F)

NJ (1)
t

MA
Vl

TV (Dv)
Chl
(VT)

JL
Ne

AJ (1)
M

       

NJ (2)
Se
(. 4)

TV (Hoi)
S
(MT)

AJ (2)
Po
(.16)

 
P

 

MA (1)
Vl

IKT (1)
Hm
(IKT)

JL
Ne

AJ (1)
M

D
B

VO
B

       

IKT (2)
Hm
(IKT)

MA (2)
Vl

AJ (2)
Po
(.11)

Zpracovno v systmu Bakali